NÅGRA ÅRTAL I SKOLANS HISTORIA
 
Folk(ut)bildning
Kyrkan, prosten, klockaren - läroplikt - skolplikt

 • 1500-tal: Bibeln i svensk översättning Kristen tros- och sedelära meddelad av  prästerna. Hemmen undervisade barnen i grundläggande läsekonst, kyrkan kontrollerade och undervisade de äldre Tryckkonsten, Skriv- och räkneskolor
 • 1600-tal: Bibeln, Hustavlan, Katekesen klockaren Läsa i bok, förstå sina kristendomsstycken
 • 1700-tal: Husförhör, katekesen. Husfäder, barn, tjänstefolk Fattigkammare,
  lära läsa pigan Skoltiden = vår sommar och höst
 • 1800-tal: Folkökning, Industrialismen, Folkskola, Lärare, Inspektörer
 • 1842(18 juni): vår första folkskolestadga utfärdad av Kungl Maj:t. Inom var och en av Stockholms åtta församlingar tillsätts en skolstyrelse som oberoende av varandra ansvarar för sitt skolväsende. Skolstart vid 5-7-9 års ålder, skolplikt 6 år till 14 års ålder (1882)
 • 1858: Småskolan infördes. Folkskolan och småskolan öppnas för kvinnliga lärare.
 • 1861: Kungl. Majt:s nådiga stadga angående folkundervisningen i Stockholms stad innebär att Överstyrelsen för Stockholms stads folkskolor bildas 1862. Under överstyrelsen sorterar i varje församling en lokal skolstyrelse. En folkskoleinspektör tillsätts för att biträda överstyrelsen. Ålder för inskrivning i folkskolan bestäms till sju år.
  (Överstyrelsen benämns 1914-1958 Stockholms folkskoledirektion.)
 • 1862: Landstingen inrättas och startar folkskoleseminarier, folkhögskolor
  och inför egna folkskoleinspektörer
 • 1864: Växelundervisningsmetoden bör enligt kungligt cirkulär upphöra. eleverna skall i stället indelas i klasser och undervisas direkt av en lärare. Betyg skall utfärdas för elev som avgår ur skolan. Principbeslut om fortsättningsskola.
 • 1865: Utfärdas för första gången normalritningar för folkskolehus.
 • 1867: Tvåkammarriksdagen ersätter ståndsriksdagen.
  Vissa statliga seminarier utbildar småskollärare. statsbidrag till fortsättningsskolor.
 • 1874: Nääs slöjdseminarium startar.
 • 1875: Frivilligt 7:e skolår i Stockholm
 • 1878: Den första normalplanen kommer.
  Den säger att småskolans kurs skall vara två år och folkskolans fyra år.
 • 1880: Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (S.A.F) bildas
 • 1881: Lag om arbetarskydd: förbud för barn under 12 år att arbeta i "fabrik, hantverk eller annan hantering". Svensk Läraretidning, organ för S.A.F, grundas av Emil Hammarlund.
 • 1882: Ny folkskolestadga som fastställer skolåldern till 7-14 år.
  Den årliga lästiden 8 månader. Avgångsprövning. Slöjd blir läroämne.
 • 1889: Ny normalplan för folkskolan.
 • 1897: Ny folkskolestadga.
 • 1898: Skriftserien Pedagogiska skrifter utges av S.A.F:s litteratursällskap
 • 1899: Fortsättningsskola årskurs 7 och 8, Stockholm. Barnbiblioteket SAGA
 • 1900: Ny normalplan för folkskolan. Tre skolformer: småskola, folkskola och mindre folkskola. Undervisningen betonar åskådlighet i undervisningen. Med hjälp av svarta tavlan, bilder, planscher, kartor, modeller och laborationer skulle barnen förstå bättre.
 • 1901: Ny stadga angående folkundervisningen i Stockholm, som bl a innehåller bestämmelser om folkskolans olika former: folkskolan klass 1-6, folkskolans högre avdelning, fortsättningsskolan och ersättningsskolan.
 • 1902: Frivilligt 8:e skolår i Stockholm
 • 1903: Lag angående folkskoleväsendet i Stockholm stadgar att folkskolan skall vara en för staden gemensam angelägenhet, som kommunen skall vårda. Ansvaret för uppförande av skolhus överförs från församlingarna till kommunen. Reglemente för Stockholms folkskolor
 • 1905: Läroverksstadga med nyinrättad 6-årig realskola byggd på folkskolans tredje klass. Realexamen. Fritjuf Berg ecklesistikminister. 
 • 1906: Folkundervisningskommitté tillsätts. stavningsreform.
  Sveriges folkskollärarinneförbund bildas.
 • 1909: Kommunala mellanskolan inrättas:
  en fyraårig "realskola" byggd på sexårig folkskola.
 • 1913: Hjälpklasser införs.
 • 1917: Värner Rydén ecklesiastikminister. Högre folkskolan reformeras.
 • 1918: Alla kommuner skyldighet ordna 6 år folkskola + 2 år fortsättningsskola.
  Sveriges småskollärarförbund bildas.
 • 1919: Ny läroplan, som ställer ännu större krav på åskådlighet i undervisningen. Den s k arbetsskolemetoden introduceras, där eleverna aktivt medverkar i skolarbetet t ex genom att göra egna arbetsböcker. Färre undervisningstimmar föreslås och katekesen avskaffas som lärobok. I Stockholm införs obligatorisk 7 årig folkskola.
 • 1920: Sveriges folkskollärarförbund bildas. Skolöverstyrelsen bildas genom att Folkskoleöverstyrelsen och Läroverksöverstyrelsen slås ihop. Lokalt skolråd ges rätt att införa obligatoriskt sjunde skolår.
 • 1921: Ny folkskolestadga. Nya normalritningar för skolbyggnader.
 • 1931: Småskoleseminarierna förstatligas.
 • 1936: Riksdagsbeslut om obligatorisk 7-årig folkskola för alla i landet.
  Gift lärarinnas undantagsställning på arbetsmarknaden avskaffas.
 • 1944: Folkskolan blir obligatoriskt 8-årig i Stockholm.
 • 1946: Skolmåltider för alla infördes kommunvis från 1946 (Stockholm) - 1963.
  (Stockholm hade fria skolmåltider för behövande från 1885, skolkök från 1891).
  Fri undervisningsmateriel i skolan. Allmänna barnbidrag.
 • 1949: Försök med nioårig enhetsskola i Stockholm.
 • 1950: Enhetsskolan obligatoriskt 9-årig. Ersätter enligt riksdagsbeslut folkskolan, den högre folkskolan, fortsättningsskolan, kommunala mellanskolan och realskolan.
 • 1955: Ny undervisningsplan
 • 1962: Riksdagsbeslut om nioårig grundskola (låg-, mellan-, högstadium). Ny läroplan
 • Parallellskolan fram till 1968
 • Lediga lördagar infördes kommunvis i slutet av 1960-talet - början av 70-talet
   

  
www.skolmuseet.se